ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste geupdate: November '20

Om behandelingen en diensten door Dana Yoga & Geboorte zo soepel mogelijk te
laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als je een aanvraag doet, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van de
onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak tussen de consument en Dana Yoga & Geboorte. Dana Yoga & Geboorte levert de afgesproken producten en diensten;
Dag: kalenderdag;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Dana Yoga & Geboorte
2. Identiteit van de ondernemer
Dana Yoga & Geboorte is opgericht door Tjarda Tijsma, gevestigd te Amersfoort en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK-nummer: 76865053
Telefoonnummer: +31651230908
Email: info@danageboortebegeleiding.nl
BTW-nummer: NL003141736B46
3. Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dana Yoga & Geboorte en op elke tot stand gekomen offerte/ overeenkomst tussen Dana Yoga & Geboorte en consument, tenzij door Dana Yoga & Geboorte uitdrukkelijk schriftelijk
van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
– Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website
www.danageboortegebegeleiding.nl

- De consument aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele
feit van de opdracht/ overeenkomst.
– Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
– Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
– Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van
onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
4. Het aanbod
– Aanvragen voor behandelingen en diensten geschieden via het contactformulier op
de website, per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst.
Een overeenkomst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de behandeling of
dienst door Dana Yoga & Geboorte. Deze bevestiging vindt per e-mail plaats.
– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
– Het aanbod is vrijblijvend. Dana Yoga & Geboorte is gerechtigd het aanbod te
wijzigen en aan te passen.
– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
behandelingen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Dana
Yoga & Geboorte gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden behandelingen en/of diensten. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten in het aanbod binden Dana Yoga & Geboorte niet.
– Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
*de prijs inclusief belastingen;

*de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
*het al dan niet van toepassing zijn van een bedenktermijn en
annuleringsvoorwaarden;
*de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
*of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
*de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;

5. De overeenkomst
– De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
– Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dana Yoga & Geboorte
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
de consument elektronisch kan betalen, zal Dana Yoga & Geboorte daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
– Dana Yoga & Geboorte kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien Dana Yoga & Geboorte op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
– Dana Yoga & Geboorte zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen: a. contactgegevens van
Dana Yoga & Geboorte waar de consument met klachten terecht kan; b. de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van
het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop; d. de in

artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dana Yoga & Geboorte deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van
de overeenkomst.
– Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende diensten.
– Aanvraag voor een behandeling of dienst impliceert automatisch en onmiddellijk
dat consument verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat consument
zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen van het eigen lichaam en de
eigen gezondheid.

6. Herroepingsrecht
– Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Dana Yoga & Geboorte bekend gemaakte vertegenwoordiger.
– Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dana Yoga & Geboorte retourneren, conform de door Dana Yoga & Geboorte verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
– Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Dana Yoga & Geboorte. Het kenbaar maken dient de consument te doen volgens de retourinstructies. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
– Indien de klant na afloop van de in artikel 6, lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Dana Yoga & Geboorte heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7. Kosten in geval van herroeping
– Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
– Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Dana Yoga & Geboorte dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Dana Yoga & Geboorte of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8.Levering en uitvoering
– Dana Yoga & Geboorte zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de
uitvoering van diensten. Dana Yoga & Geboorte is nimmer aansprakelijk voor het niet
bereiken van het resultaat dat consument beoogde.
- Dana Yoga & Geboorte is gerechtigd bij de uitvoering van de behandeling of dienst
derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Dana Yoga & Geboorte de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/ handelingen die in het kader van
de behandeling/ dienst worden aangeboden door Dana Yoga & Geboorte zijn
uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/ diensten dienen
ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan
de behandeling/ dienst is geheel op eigen risico.
– Dana Yoga & Geboorte zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te
kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere
medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
– Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Dana Yoga & Geboorte en dit wordt
ook verwacht van de consument.
– Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Dana Yoga & Geboorte als
consument een vanzelfsprekendheid.
– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
– Dana Yoga & Geboorte behoudt zich het recht voor om consumenten te weigeren.
9. Wijziging en Annulering door Dana Yoga & Geboorte
– In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Dana Yoga & Geboorte ten

allen tijde de mogelijkheid de behandeling of dienst te onderbreken, verplaatsen en/
of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer
sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot
personen en/ of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Dana Yoga & Geboorte noodzakelijk zijn.
– In geval van wijziging e/o annulering door Dana Yoga & Geboorte zal consument op
de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde behandeling
of dienst.
10. Overmacht
– In geval van overmacht is Dana Yoga & Geboorte gerechtigd de behandeling of
dienst te onderbreken/ verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer
sprake indien de uitvoering van de behandeling of dienst, al dan niet tijdelijk, wordt
verhinderd door omstandigheden waar Dana Yoga & Geboorte redelijkerwijs geen
invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte, overlijden van een naaste
en extreme weersomstandigheden.
– In het geval dat de behandeling/ dienst wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel
9 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

11. Wijziging en Annulering door Consument
– Annulering is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk.
– Annulering van een behandeling of dienst is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van
de afspraak. Bij annulering na de termijn van 24 uur voor de geplande afspraak wordt
het gehele bedrag in rekening gebracht. Een eventuele aanbetaling voor een behandeling of dienst wordt enkel gerestitueerd op basis van het herroepingsrecht (Artikel 6), te weten: binnen 14 dagen na het reserveren van de behandeling of dienst. Wanneer consument gebruik wenst te maken van annulering binnen de bedenktermijn, dient consument dit kenbaar te maken via info@danageboortebegeleiding.nl
– Annulering van de dienst ‘Postpartum Support’ kan uitsluitend binnen de bedenktermijn
van 14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst waarin de consument het
aanbod heeft aanvaardt. Wanneer consument gebruik wenst te maken van
annulering binnen de bedenktermijn, dient consument dit kenbaar te maken via
info@danageboortebegeleiding.nl
– Indien de consument na de bedenktermijn alsnog wenst af te zien van de dienst
‘Postpartum Support’ is Dana Yoga & Geboorte gerechtigd 25% van vooraf overeengekomen
totaalbedrag in rekening te brengen bij consument.

12. Betaling
– Kosten voor éénmalige behandelingen of diensten dienen direct na afloop van de
behandeling via betaalverzoek of contant te worden voldaan, tenzij expliciet anders
aangegeven of vooraf schriftelijk overeengekomen.
– Kosten voor de dienst ‘Postpartum Support’ dienen binnen de betalingstermijn op de
ontvangen factuur volledig op het rekeningnummer van Dana Yoga & Geboorte te
zijn bijgeschreven o.v.v. het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of
schriftelijk overeengekomen. Voor de dienst ‘Postpartum Support’ wordt direct na het
wederzijds aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 25% van het vooraf
overeengekomen totaalbedrag gefactureerd aan de consument.
– In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Dana
Yoga & Geboorte ten allen tijde gerechtigd geen reservering voor de dienst ‘Postpartum Support’ in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht
tot de dienst ‘Postpartum Support’ voor de consument.
- Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Consument is zelf
verantwoordelijkheid voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na
factuurdatum. Hierna vervalt het recht op de behandeling/ dienst, tenzij expliciet
anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
– Dana Yoga & Geboorte behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

13. Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn
– Indien consument niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is de consument in
verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het
verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Dana Yoga & Geboorte
consument een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek alsnog binnen
zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat
Dana Yoga & Geboorte het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang
consument een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding
van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in
rekening zullen worden gebracht.
– Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, is consument wettelijk
verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke
incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor

buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot EUR 2500,- betekent dit een
mogelijke vergoeding van maximaal 15 % van de hoofdsom, met een minimum van
EUR 40,-
– Wanneer consument na de tweede aanmaning nog steeds nalatig is het
verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Dana Yoga & Geboorte haar vordering op
consument overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met
de openstaande vordering van Dana Yoga & Geboorte moeten worden gemaakt voor
rekening van de consument, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke
procedure.

14. Conformiteit
– Dana Yoga & Geboorte staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
15. Aansprakelijkheid
– Dana Yoga & Geboorte is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen
van persoonlijke eigendommen van consument tijdens de behandeling/ of dienst.
– Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Dana Yoga &
Geboorte, is Dana Yoga & Geboorte op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor
enig lichamelijk of geestelijk letsel dat consument overkomt tijdens of als gevolg van
deelname aan een behandeling/ dienst.
– Aansprakelijkheid van Dana Yoga & Geboorte voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is
ten allen tijde uitgesloten.
– Iedere eventuele aansprakelijkheid van Dana Yoga & Geboorte uit hoofde van een
gebeurtenis- daaronder begrepen een nalaten- die tot aansprakelijkheid leidt, is
beperkt tot de kosten van de behandeling/ of dienst waarmee de schade een verband
heeft.
– De aansprakelijkheid van Dana Yoga & Geboorte is ten allen tijde beperkt tot het
bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten
beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dana Yoga & Geboorte in het
betreffende geval zal worden uitgekeerd.

16. Geheimhouding
– Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
– Bij aanvraag voor een behandeling/ of dienst worden de persoonsgegevens van
consument gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

17. Bijzondere bepalingen
– Dana Yoga & Geboorte behoudt zich het recht voor consumenten die door hun
gedrag of anderszins het normale verloop van de behandeling/ of dienst belemmeren
of bemoeilijken, gelet op het belang van Dana Yoga & Geboorte en de consument,
van verdere behandelingen of diensten uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting
tot betaling onverlet.

18. Klachtenregeling
– Klachten over de uitvoering van de behandeling/ dienst moeten binnen 7 dagen
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dana Yoga & Geboorte via
info@danageboortebegeleiding.nl/ Tjarda Tijsma, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
– Bij Dana Yoga & Geboorte ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dana Yoga & Geboorte
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
– Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
– Een klacht schort de verplichtingen van Dana Yoga & Geboorte niet op, tenzij Dana
Yoga & Geboorte schriftelijk anders aangeeft.
– Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Dana Yoga & Geboorte, zal Dana
Yoga & Geboorte naar redelijkheid handelen door het aanbod aan te passen dan wel
een deel van de gemaakte kosten vergoeden.

19. Toepasselijk recht & Geschillen
– Op overeenkomsten tussen Dana Yoga & Geboorte en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin Dana Yoga & Geboorte is gevestigd.