PRIVACY STATEMENT

Laatste geupdate: Jan. '20

PRIVACY STATEMENT Dana Yoga & Geboorte/ Tjarda Tijsma

Dit is het privacy statement van Dana Yoga & Geboorte, opgericht door Tjarda Tijsma.

Dana Yoga & Geboorte is gevestigd op Sikkelkruid 13, 3824 PN te Amersfoort en bereikbaar via info@danageboortebegeleiding.nl, via 06-51230908 en www.danageboortebegeleiding.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Dana Yoga & Geboorte verstrekt, bijvoorbeeld door het inschrijven voor onze nieuwsbrief, het aanvragen van een download, het invullen van het contactformulier, het verrichten van een aankoop of bij het opvragen van informatie over één van onze producten en/ of diensten. Dana Yoga & Geboorte hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Dana Yoga & Geboorte verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dana Yoga & Geboorte is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Dana Yoga & Geboorte bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Dana Yoga & Geboorte is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leest u welke gegevens Dana Yoga & Geboorte verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Voor het plaatsen van een review, het inschrijven voor de nieuwsbrief, het aanvragen van een download, het aanmelden bij Dana Yoga & Geboorte of het versturen van overeenkomsten en/ of facturen hebben wij minimaal de volgende persoonsgegevens nodig:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
IP-adres van websitebezoeker
Adresgegevens
Uitgerekende datum
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u bepaalde gegevens niet verstrekt of niet door Dana Yoga & Geboorte laat verwerken, kan Dana Yoga & Geboorte u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u Dana Yoga & Geboorte geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dana Yoga & Geboorte. Daarnaast kan er op Dana Yoga & Geboorte een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Dana Yoga & Geboorte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het aanvragen van een download
Het inschrijven voor de nieuwsbrief
Het afhandelen van uw contactformulier via de website
Het versturen van een email indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening van Dana Yoga & Geboorte/ Tjarda Tijsma
Het afhandelen van uw betaling na uitvoering van de dienstverlening van Dana Yoga & Geboorte/ Tjarda Tijsma
Het informeren over belangrijke wijzigingen van diensten en producten van Dana Yoga & Geboorte / Tjarda Tijsma

Dana Yoga & Geboorte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Dana Yoga & Geboorte kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Dana Yoga & Geboorte, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op Dana Yoga & Geboorte rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Dana Yoga & Geboorte, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dana Yoga & Geboorte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Uw persoonsgegevens kunnen door Dana Yoga & Geboorte gebruikt worden voor marktonderzoek en de optimalisering van dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dana Yoga & Geboorte maakt gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Dana Yoga & Geboorte hiermee haar websites optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor Dana Yoga & Geboorte geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft.

Op de website van Dana Yoga & Geboorte / Tjarda Tijsma worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dana Yoga & Geboorte gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Dana Yoga & Geboorte maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor er geen voorafgaande toestemming van u nodig is voor gebruik van

Google Analytics.
Op de website van Dana Yoga & Geboorte worden first en third-party tracking cookies gebruikt van waar uw bedrijf Google AdWords en Facebookpixel. Dana Yoga & Geboorte gebruikt deze dienst om een groter bereik te genereren. Dana Yoga & Geboorte maakt gebruik van deze cookies op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor er geen voorafgaande toestemming van u nodig is voor gebruik van deze cookies.

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@danageboortebegeleiding.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Dana Yoga & Geboorte u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dana Yoga & Geboorte reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dana Yoga & Geboorte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Dana Yoga & Geboorte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@danageboortebegeleiding.nl.